Algemene Voorwaarden 

Als je lid bent of wil worden bij Cyclo Studio en je wil gebruik maken van onze diensten/producten, dan maken wij graag heldere en transparante afspraken met onze klanten. Door je in te schrijven verklaar je de algemene voorwaarden van Cyclo Studio te accepteren en hiernaar te handelen.

De algemene voorwaarden zijn terug te vinden op https://cyclostudio.be/algemene-voorwaarden/ en kunnen ook opgevraagd worden in elke studio.

Deze Algemene Voorwaarden treden in werking vanaf 17 februari 2023 en zijn geldig voor elk nieuw abonnement afgesloten vanaf die datum.

Cyclo Studio: Daarmee bedoelen we Sprint Studios BVBA (0719.478.395) België

Kortrijksesteenweg 1129, Sint-Denijs-Westrem 9051
E: info@cyclostudio.be, 

Studio: De fysieke plek waar Cyclo Studio’s activiteiten worden aangeboden. 

Instructeur: Onze medewerker ter plaatste die zorgt voor de begeleiding van de sportieve activiteiten.

Ingangsdatum: De ingangsdatum van je overeenkomst is gelijk aan de dag van jouw inschrijving.

Lid: Je kan lid worden bij Cyclo Studio als je een natuurlijke persoon bent en 16 jaar of ouder.

Overeenkomst: de overeenkomst die ontstaat tussen Cyclo Studio en het lid door inschrijving.
Deze algemene voorwaarden horen bij de overeenkomst.

Beurtenkaarten formule: lid doet éénmalige aankoop van X aantal beurten die moeten opgebruikt worden binnen de voorziene periode.

Voor een 10-beurtenkaart is de verval periode 12 maand.
Voor een 20-beurten kaart is er verval periode 18 maand.

Abonnement formule: via deze formule, kan een lid ongelimiteerd inschrijven in Cyclo Studio classes doorheen bepaalde periode.

 • Je kunt lid worden bij Cyclo Studio op de volgende manieren:
  1. Op www.cyclostudio.be door het invullen van het online inschrijfformulier.

  2. In de studio, door het invullen van het inschrijfformulier ter plaatse.
  3.  
 • Indien je je inschrijft via de website heb je bij de abonnementsformule het recht om binnen 14 kalenderdagen na de dag van inschrijving zonder opgave van redenen af te zien van je lidmaatschap. Dit kun je doen door ons te contacteren per mail & ons alle nodige informatie te voorzien.

Indien je binnen de bedenktijd van 14 kalenderdagen besluit af te zien van de abbonement formule,en het lidmaatschap is niet gebruikt in die periode, dan is deze herroeping kosteloos. Als het lidmaatschap wel gebruikt is in deze periode, dan kan Cyclo Studio naar rato (vanaf de activering van het lidmaatschap tot de dag van de herroeping, inclusief het eventuele inschrijfgeld) kosten voor het lidmaatschap in rekening brengen.

 1. Cyclo Studio heeft diverse lidmaatschapsvormen waarvan alle details zijn terug te vinden op onze website (cyclostudio.be). Alle lidmaatschapsvormen (behalve drop-in classes & First 2 rides) hebben recht op vrije toegang tot alle indoor faciliteiten van Cyclo Studio, dit uiteraard binnen de aangegeven openingsuren.

 2. We hebben twee hoofdformules:
 • De beurtenkaart
 • De abonnementsformule

De beurtenkaarten geven recht op vrije toegang tot alle indoor faciliteiten van Cyclo Studio + X aantal visits aan groepslessen gedurende de geldigheidsperiode van het abonnement.

De abonnement formule betaalt het lid een bepaald bedrag per maand en krijgen hierdoor recht op vrije toegang tot alle indoor faciliteiten van Cyclo Studio+  ongelimiteerd aantal bezoeken aan groepslessen in een bepaalde periode.

Al onze abonnementformules kun je aangaan voor:

 1. 1. 1 jaar vast met een automatische verlenging als er geen melding van stopzetting wordt gegeven voor onbepaalde tijd en met een betaling per 4 weken,

of

 1. 1 jaar vast, waarbij de overeenkomst automatisch eindigt en je in één keer vooruit betaalt.
 2. een flexibele variant: voor 4 weken vast met een automatische verlenging voor onbepaalde tijd, met

betaling per 4 weken. Deze flexibele variant kun je aangaan tegen een extra betaling.

 1. Alle lidmaatschapsvormen hebben hun eigen lidmaatschapstarief en -voorwaarden, welke te vinden zijn op de website van Cyclo Studio
 2. Als je lid wordt bij Cyclo Studio kunnen wij bij de abonnementformule een inschrijfgeld in rekening brengen. Dit inschrijfgeld kan variëren per lidmaatschapsvorm indien er sprake is van een promotie. Als je je lidmaatschap hebt beëindigd en opnieuw lid wilt worden, ben je opnieuw inschrijfgeld verschuldigd.
 3. Als je lid wordt bij Cyclo Studio, ben je bij de abonnementformule lidmaatschapsgeld verschuldigd vanaf het moment van inschrijving. Ook de machtiging tot SEPA-domiciliëring gaat vanaf dat moment gelden. Alle idmaatschapsbedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar.
 4. Cyclo Studio biedt haar leden ook de mogelijkheid om in één keer voor de overeengekomen contractperiode middels een online betaling of ter plaatste in de studio vooruit te betalen (indien je kiest voor een overeenkomst voor een jaar met volledige vooruitbetaling). In dit geval zal er geen 4- wekelijkse SEPA-domiciliëring worden opgestart.
 5. Indien je kiest voor een abonnement formule met betaling per 4 weken, dan vindt de eerste betaling bij inschrijving plaats door een online betaling en vinden de volgende betalingen plaats per 4 weken via SEPA-domiciliëring en tegen de daarvoor vastgestelde tarieven voor dat lidmaatschap. Onze betaalperiode bedraagt 4 weken. Dit betekent dat we 13 domiciliëringen uitvoeren per jaar. Een keer per jaar kan dit ertoe leiden dat in een kalendermaand twee domiciliëringen plaatsvinden.
 6. Indien we je betaling om wat voor reden dan ook niet kunnen afschrijven (bijv. stornering, onvoldoende saldo, etc.), dan sturen we de domiciliëring nogmaals naar je bank. Als je niet aan je betalingsverplichting voldoet, zal je lidkaart worden geblokkeerd totdat aan de betalingsverplichting is voldaan.
 7. Als je ook nadat we je in gebreke hebben gesteld, niet aan je betalingsverplichting voldoet, dan ben je in verzuim. Op dat moment hebben wij recht op de verschuldigde bedragen, verhoogd met de wettelijke interestvoet (berekend vanaf de vervaldag van de verschuldigde bedragen), alsook op een forfaitaire vergoeding van 10% op de openstaande bedragen met een minimum van 50 EUR voor alle buitengerechtelijke kosten. Wij behouden echter het recht om een hogere vergoeding te vorderen, mits bewijs van de werkelijk geleden schade. We behouden ons eveneens het recht voor om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat enige vergoeding hiervoor verschuldigd zou zijn aan jou. Wij hebben het recht om de vordering uit handen te geven, onder meer aan een incassobureau.
 1. Cyclo Studio geeft aan wat de openingstijden zijn per studio. Het kan zijn dat er in omstandigheden afwijkende openingstijden gelden, bijvoorbeeld in geval van een feestdag, een ernstige gebeurtenis of ramp. Soms zullen we een club dan sluiten. Dit kan ook het geval zijn indien we bijvoorbeeld werkzaamheden in een club moeten uitvoeren.
 2. Cyclo Studio is bevoegd de openingstijden van een studio tijdelijk of blijvend te wijzigen, indien daartoe objectieve redenen bestaan. Bij een blijvende wijziging zal Cyclo Studio dit eenzijdig kunnen doen.
 3. De openingstijden kunnen later nooit worden opgeworpen als een absolute voorwaarde voor het aangaan van de overeenkomst. Je zult zulks een aanpassing ook niet kunnen gebruiken om de overeenkomst eenzijdig op te zeggen.
 4. Als er na sluiting of verhuizing van een studio in geen andere studio in een straat van 10 km is, dan kun je kosteloos en zonder opzegtermijn vroegtijdig de overeenkomst beëindigen vanaf het moment van sluiting of verhuizing.
 1. Als je gaat verhuizen, kun je bij onze studios blijven sporten.
  Indien er geen studio is in een straal van 10 km van je nieuwe woonadres, geven we je in dat geval de mogelijkheid je overeenkomst vroegtijdig te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste een periode van 4 weken. In dat geval zullen we je vragen aan te tonen wat je nieuwe woonadres is aan de hand van een kopie van de inschrijving bij je gemeente (die niet ouder mag zijn dan 3 maanden).
 2. We hopen dat je in goede gezondheid bij ons komt sporten. Je mag bij alle lidmaatschapsvormen gebruik van de mogelijkheid tot schorsing van je lidmaatschap om medische redenen, op de hierna gedefinieerde voorwaarden: het lidmaatschap kan enkel worden geschorst na ontvangst door Cyclo Studio van een geldig medisch attest (via e-mail of per post) dat aangeeft dat het Lid tijdelijk geen fitness kan uitoefenen; het medisch attest geeft aan dat er vanaf de dag van verzending van het attest aan Cyclo Studio ten minste sprake is van 1 maand benodigde schorsing.

De schorsing gaat in vanaf de dag van ontvangst door Cyclo Studio en werkt niet met terugwerkende kracht; de schorsing is steeds voor bepaalde duur en eindigt op de voorgeschreven datum van het medisch attest; door de schorsing verschuift de duur van de overeenkomst met de periode van de schorsing.

3. Indien het medisch attest of het bewijs van verhuizing pas wordt aangeleverd na het inleiden van een gerechtelijke procedure ter verhaal van de verschuldigde lidmaatschapsgelden, zullen deze niet meer worden aanvaard.

 1.  
 1. Indien je binnen een abonnementsformule, een overeenkomst bent aangegaan voor de duur van een jaar, kun je deze uiterlijk 4 weken voor het einde van de looptijd opzeggen. Indien je dat niet doet, wordt de overeenkomst verlengd voor onbepaalde tijd en is vervolgens op ieder moment zonder vergoeding opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste een periode van 4 weken.
 2. Indien je een overeenkomst bent aangegaan die flexibel opzegbaar is, dan kun je deze op ieder moment zonder vergoeding opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste 4 weken welke in zal gaan op de eerste dag van de eerstvolgende 4 weken betaaltermijn.
 3. Je kunt je overeenkomst opzeggen op verschillende manieren. Dit kan je doen online via website of per e-mail naar info@cyclostudio.be

Wij streven ernaar in de studio’s een omgeving te creëren waarin iedereen elkaar respecteert en de regels worden nageleefd. Indien je je niet houdt aan de afspraken van de overeenkomst, of indien je je op een ernstige manier en/of herhaaldelijk niet houdt aan de huisregels of onaanvaardbaar gedrag vertoont, dan kan Cyclo Studio je de toegang tot de clubs ontzeggen en de overeenkomst (per direct) beëindigen.

 1. Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen. Indien je gebruik maakt van onze faciliteiten, dien je zelf in te schatten wat je aankan. Je blijft zelf echter altijd verantwoordelijk voor de manier waarop je sport en de keuzes die je daarbij maakt. Het gebruik van de faciliteiten is voor jouw eigen risico. Bij (twijfel over) fysieke condities, raden we je aan deskundig advies in te winnen van een arts of specialist om te bepalen wat voor jou de juiste en haalbare manier van bewegen is.
 2. Cyclo Studio & zijn medewerkers zijn niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade als gevolg van een ongeval of letsel dat je oploopt in onze clubs, bij het gebruik van onze apparatuur met als uitzondering letselschade veroorzaakt door doen of nalaten van Cyclo Studio
 3. We adviseren je om geen waardevolle spullen mee te nemen naar de studio’s.

Cyclo Studio is niet aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen.

 1.  
 1. Cyclo Studio doet zijn uiterste best om iedereen van dienst te zijn en willen met onze studio’s zoveel mogelijk mensen toegang geven tot sportfaciliteiten. Indien je feedback hebt betreuren we dat, maar horen we dat graag. Je kunt je in eerste instantie natuurlijk wenden tot de instructeur in onze studio’s en in tweede instantie tot de klantenservice van Cyclo Studios.
 2.  
 1. Om uitvoering te geven aan jouw overeenkomst beschikken we over jouw persoonsgegevens. Cyclo Studio verwerkt jouw persoonsgegevens op behoorlijke en zorgvuldige wijze en binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 1. Veranderingen in je persoonlijke situatie (o.a. adres- of bankgegevens) dienen direct via mail te worden doorgegeven aan de klantenservice.
 2. Bij het niet doorgeven van deze wijzigingen en wanneer Cyclo Studio kosten dient te maken om de nieuwe persoonsgegevens te achterhalen zullen deze kosten in rekening gebracht worden aan het lid.
 1. Je kunt de klantenservice contacteren op info@cyclostudio.be
 1. Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Cyclo Studio aangegaan, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen het lid en Cyclo Studio zullen worden beoordeeld door de bevoegde rechter in de plaats waar de studio is gevestigd.
× How can we help you?